L'Àrea de Processal assessora en matèria civil i mercantil. Assessora, intervé i condueix tota classe de procediments en qüestions civils i mercantils, davant tot tipus de tribunals i en totes les seves instàncies, tant judicials com arbitrals.

En particular cobreix les següents matèries:

 • Responsabilitat contractual i extracontractual.
 • Dret de Danys.
 • Responsabilitat per producte.
 • Responsabilitat professional.
 • Responsabilitat patrimonial.
 • Conflictes societaris.
 • Impugnació d'acords socials.
 • Accions de responsabilitat contra els administradors.
 • Accions de competència deslleial i publicitat.
 • Contractes d'agència, distribució, concessió i franquícia.
 • Lletres de canvi, xecs i pagarés.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Procediments sobre validesa, execució i interpretació de contractes.
 • Procediments sobre resolució i rescissió de contractes.
 • Infracció dels drets al'honor, la intimitat i la pròpia imatge.
 • Successions, herències i testamentaries.
 • Separació, divorci i nul·litat.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Dret de Propietat.
 • Execucions provisionals i definitives de resolucions judicials.