Comptem amb diversos col·laboradors amb una àmplia experiència que estan orientats a l'assessorament integral a l'empresa en les qüestions i aspectes juridicolaborals relatius tant a la seva activitat habitual com en operacions de reestructuració empresarial.

En els processos de reestructuració poden aportar la seva experiència tant en processos de negociació col·lectiva amb els agents socials i amb l'administració laboral, com en processos concursals seguits en la instància judicial.

Entre altres, la nostra pràctica inclou:

  • Tramitació i negociació d'acomiadaments individuals objectius i Expedients de Regulació d'Ocupació i assessorament general en processos de reestructuració
  • Expedients de suspensió temporal d'ocupació
  • Acomiadaments disciplinaris i altres sancions
  • Assistència en procediments de modificació substancial de condicions de treball
  • Assistència i defensa legal del client davant reclamacions judicials i administratives en l'ordre social i contenciós administratiu laboral
  • Assistència i defensa del client en tot tipus d'actuacions davant la Inspecció de Treball
  • Assessorament general sobre obligacions i responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals i assistència en processos d'accidents de treball greus o molt greus